31 กรกฎาคม 2562 ทหารขุดคลองทำแก้มลิง 11 กม.แก้ภัยแล้ง-น้ำท่วมในอำเภอวารินชำราบ ให้ชาวบ้านเพาะปลูกได้

ที่มา: https://mgronline.com/local/detail/9620000072533

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าดูความคืบหน้าโครงการขุดลอกลำห้วยเชือก ตั้งอยู่บ้านโนนไร่ และบ้านหนองฝาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ ซึ่งเป็นลำน้ำตามธรรมชาติ มีต้นน้ำไหลมาจากอำเภอเดชอุดม และไหลมาลงลำห้วยเชือกในอำเภอวารินชำราบ ก่อนไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยซัน ซึ่งเป็นแก้มลิงตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารของมณฑลทหารบกที่ 22 อุบลราชธานี เพื่อทำการผันน้ำให้เกษตรกรนำน้ำไปใช้เพาะปลูก และใช้ในการผลิตน้ำประปาตามหมู่บ้านสองฝั่งลำน้ำ ที่ผ่านมาลำน้ำตลอดทั้งสายตื้นเขินจากตะกอนดินที่ทับถมกัน ไม่สามารถรองรับน้ำได้เต็มความจุของลำน้ำพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ กว้างเพียง 7 เมตร ทหารหน่วยพัฒนาการ 56 จึงได้นำเครื่องกลหนักขุดลอกจากปลายน้ำกลับมายังแหล่งเก็บน้ำที่เป็นแก้มลิงระยะทางยาวกว่า 11 กิโลเมตร ความกว้างกว่า 20 เมตร และลึกกว่า 3 เมตร ทำให้คลองลำห้วยเชือกสามารถเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม 19,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นกว่า 350,000 ลูกบาศก์เมตร ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมทั้งนาข้าวและไร่มันสำปะหลังได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวประมาณ 1,600 ไร่ ซึ่งโครงการได้คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 95 ชาวบ้านโนนไร่ กล่าวว่า การขุดขยายคลองและเพิ่มความลึกจะช่วยให้ชาวบ้านสองฝั่งลำน้ำมีน้ำใช้ทำเกษตรกรรมและน้ำใช้ในครัวเรือนในฤดูแล้ง และช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมผลผลิตในฤดูฝน เมื่อมีน้ำไหลหลากลงมาจากลำน้ำสาขาทางด้านบนได้อย่างดี